Terug naar home

Gebruikersvoorwaarden

Voor het gebruik van Meestermodel bent u een vergoeding aan Meestermodel verschuldigd per dossier. Een vergoeding is niet verschuldigd als een toevoegingsdossier wordt aangemaakt. Een dossier omvat alle documenten die ten behoeve van één echtscheiding (of verbreking geregistreerd partnerschap of verbreking samenwoning) door u in Meestermodel worden aangemaakt. Als meerdere versies van hetzelfde document (bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant) worden gemaakt ten behoeve van hetzelfde dossier, is hiervoor geen aanvullende vergoeding verschuldigd. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een dossier te gebruiken voor meerdere echtscheidingen, verbrekingen geregistreerd partnerschap en/of verbrekingen samenleving dan wel derden hiertoe in staat te stellen. Het is tevens uitdrukkelijk niet toegestaan om een toevoegingsdossier aan te maken indien niet aan beide partijen een toevoeging is verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand. In geval van overtreding van deze bepalingen bent u per overtreding, naast een vergoeding van de door Meestermodel geleden schade, een boete verschuldigd van tienmaal het voor één dossier gehanteerde tarief. Het is Meestermodel nadrukkelijk toegestaan om de door u aangedragen gegevens te gebruiken om overtredingen zoals bedoeld in de vorige volzin op te sporen en vast te stellen.