Terug naar home

Disclaimer

Besloten onderdelen


De website van Meestermodel is deels besloten. De besloten onderdelen zijn alleen toegankelijk voor echtscheidingsprofessionals, die daarvoor een persoonlijk inlogaccount gebruiken. Het inlogaccount is niet overdraagbaar.

Beperkte aansprakelijkheid 


Hoewel aan de totstandkoming van deze website de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is. Meestermodel aanvaardt deswege geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De teksten op de website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid of volledigheid.

Deze website kan links bevatten naar andere websites of bestanden die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Meestermodel. Voorts kunnen websites van derden links bevatten naar deze website. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met, goedkeuring, dan wel bekrachtiging door Meestermodel. Meestermodel is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde websites of bestanden van derden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 


Alle auteursrechten op deze website berusten bij Meestermodel en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meestermodel. Daarbij is altijd bronvermelding vereist.

Website statistieken


Meestermodel maakt gebruik van cookies en website statistieken om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door verschillende bezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en beter te laten aansluiten op de behoeften van gebruikers.

Privacy 

Meestermodel verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt Meestermodel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Persoonsgegevens worden door Meestermodel alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.

Daar waar Meestermodel verwerker is dient u met Meestermodel een verwerkersovereenkomst af te sluiten. In deze overeenkomst ligt onder meer vast welke gegevens Meestermodel verwerkt en welke maatregelen Meestermodel als verwerker heeft getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen.

Klik hier voor meer informatie over de verwerkersovereenkomst

Aanpassen disclaimer

Meestermodel behoudt zich het recht voor om deze disclaimer aan te passen. Het is daarom voor cliënten of andere bezoekers van belang om deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

Uw rechten en vragen

Vragen over de disclaimer kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:
hello@meestermodel.nl.

Door gebruik van de website van Meestermodel stemt u in met deze disclaimer.